ATT Agency privātuma politika

SIA ” Proventus Projekti”, ATT Agency privātuma politika

Privātuma politikā, turpmāk tekstā Politika , ir aprakstīti būtiskākie fizisko personu datu apstrādes principi un kārtība, kādā ATT Agency apstrādā personas datus un nodroina privātuma kultūru uzņēmumā.

Politika tiek piemērota, ja Klienti, kuri ir fiziskas personas, kā arī ja Klientu juridisko personu – pārstāvji, darbinieki vai saistītas treās personas izmanto, ir izmantojui, vai arī ir izteikui vēlēanos saņemt ATT Agency pakalpojumus. Politika tiek attiecināta arī uz Sadarbības partneriem un uz sadarbības attiecībām ar Klientiem, kas nodibinātas pirms o Principu spēkā stāanās, lai pilnveidotu esoo sadarbību un privātuma nodroināanu tās ietvaros.

 

SIA Proventus Projekti , ATT Agency Privātuma politika

Spēkā no 2018. gada 25. maija

Šajā Privātuma politikā, turpmāk tekstā Politika , ir aprakstīti būtiskākie fizisko personu datu apstrādes principi un kārtība, kādā ATT Agency apstrādā personas datus un nodrošina privātuma kultūru uzņēmumā.

Politika tiek piemērota, ja Klienti, kuri ir fiziskas personas, kā arī ja Klientu juridisko personu – pārstāvji, darbinieki vai saistītas trešās personas izmanto, ir izmantojuši, vai arī ir izteikuši vēlēšanos saņemt ATT Agency pakalpojumus. Politika tiek attiecināta arī uz Sadarbības partneriem un uz sadarbības attiecībām ar Klientiem, kas nodibinātas pirms šo Principu spēkā stāšanās, lai pilnveidotu esošo sadarbību un privātuma nodrošināšanu tās ietvaros.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šajā Politikā ir aprakstīts, kā ATT Agency veic personas datu apstrādi. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi var tikt aprakstīta arī līgumos un citos, ar pakalpojumiem saistītos, dokumentos, kā arī ATT Agency iekšējos noteikumos.

1.2. ATT Agency saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir atbildīga un nodrošina personas datu konfidencialitāti, nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos informācijas drošības pasākumus, piemēram, sistēmu drošības pārbaudes, kā personas datu pārzinis, vai arī apstrādātājs, atkarībā no veicamās personas datu apstrādes statusa un mērķiem.

1.3. ATT Agency darbinieki, kas iesaistīti personu datu apstrādē, tiek atbilstoši apmācīti un ir saņēmuši norādījumus par konfidencialitāti attiecībā uz darba pienākumu pildīšanas gaitā pieejamiem personu datiem.

1.4. Gadījumos, kad pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai tas ir nepieciešams, ATT Agency var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Tādos gadījumos tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi un drošības pasākumus saskaņā ar ATTAgency norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Šī Politika Klientiem ir pieejama ATT Agency mājas lapā: http://www.attagency/lv.

1.6. Saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, ATT Agency ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Politiku paziņojot Klientiem par attiecīgajiem grozījumiem ATT Agency mājas lapā, pa e-pastu, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.

2. Personas datu veidi un kategorijas

Personas dati primāri tiek iegūti no Klienta, kā arī noteiktos gadījumos no trešajām personām, kas pārstāv Klientus. Personas datu kategorijas, kuras ATT Agency pārsvarā apstrādā, ir:

 • – Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošo dokumentu informācija, kad tā pamatoti nepieciešama tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai;
 • – Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • – Ģimenes un saistīto personu dati, piemēram, ziņas par Klienta ģimeni, ar kuru kopā plānots atpūtas brauciens;
 • – Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm;
 • – Saziņas dati, kas tiek apstrādāt , sazinās ar ATT Agency, piemēram, e-pastā;
 • – Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses, pakalpojumu maksas, apdrošināšanas pieredze;3. Personas datu apstrādes mērķi un pamats
  ATT Agency veic personas datu apstrādi:
  3.1 Pakalpojumu sniegšanai;
  Lai nodrošinātu saviem Klientiem kvalitatīvus pakalpojumus, noslēgtu un izpildītu līgumus. 3.2. Klienta un/vai ATT Agency interešu aizsardzībai:Lai aizsargātu Klienta un/vai ATT Agency intereses un uzraudzītu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Lai sniegtu pierādījumus darījumiem, pamatojoties uz līgumu izpildi. Lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Klienta piekrišanu, vai ATT Agency leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu pakalpojumu un produktu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, vai traucējumu radīšanu tajos; vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.Lai nodrošinātu prasījuma tiesību aizstāvību.3.3. Papildu pakalpojumu sniegšanai un piedāvāšanai, klientu aptauju, tirgus analīžu veikšanai, statistikai;Lai Klientaiem piedāvātu ATT Agency pakalpojumus, uzlabotu Klientu apmierinātību un pakalpojumu kvalitāti.

  3.4. Juridisko pienākumu izpildei;

  Lai pildītu piemērojamos normatīvos aktus, vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai ievērojot ATT Agency leģitīmās intereses nodrošinātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību.

4. Personas datu saņēmēji
Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

4.2. Ar tūrisma pakalpojumu nodrošināšanu saistītajiem sadarbības partneriem, piemēram, aviopārvadātājiem, viesnīcu konsolidatoriem, apdrošināšanas kompānijām, tūroperatoriem;

4.3. institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm;

4.4. auditoriem, juriskonsultiem, finanšu konsultantiem vai citiem ATT Agency apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem;

4.5. citām personām, kuras ir saistītas ar ATT Agency pakalpojumu sniegšanu un uzņēmuma ikdienas darbības nodrošināšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzējiem.

5. Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

5.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr tie, atbilstoši pakalpojumiem, kurus Klienti izvēlas, var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

5.2 Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, piemēram, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

– noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas, vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

– ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;

– saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).

5.3 Pēc pieprasījuma Klienti var saņemt sīkāku informāciju par personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

6. Personas datu glabāšanas periods

6.1. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.

6.2. Glabāšanas periodi var būt pamatoti ar līgumu ar Klientu, ATT Agency leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, civiltiesībām u.tml.).

7. Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem – Klientiem, to pārstāvjiem, darbiniekiem un ar pakalpojuma saņemšanu saistītajām fiziskajām personām ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi:

7.1 pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

7.2 iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;

7.3 prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek

apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;

7.4 ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad ATT Agency izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu;

7.5 saņemt informāciju, vai ATT Agency apstrādā tā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;

7.6 saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

7.7 atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;

7.8 netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu;

7.9 iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

8. Kontaktinformācija

8.1. Saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu, Klienti var sazināties ar ATT Agency pa e-pastu info@attagency.lv